Personajes Principales

Chu

Qin

Qi

Wei

Yan

Zhao

Han

Armas